İlk Yardım Eğitimi Yönetmeliği

İlk Yardım Eğitimi Yönetmeliği

 

İlk Yardım Eğitimi Yönetmeliği

İlk Yardım Eğitimi yönetmeliği işverenlerin, işte yaralanan veya hastalanan çalışanlarıyla derhal ilgilenilmesini sağlamak için yeterli ve uygun ekipman, tesis ve personelin sağlanması gerektiğini bildirir. Bu yönetmelik, ondan az çalışanı olanlar da dahil olmak üzere tüm iş yerleri ve serbest meslek sahipleri için geçerlidir. İşverenlerden çalışma ortamına dair ilk yardım ihtiyaçlarının bir değerlendirmesini yapmaları istenir. Bu, hangi ilk yardım ekipmanlarının, tesislerinin ve personelinin sağlanması gerektiğini belirlemek için iş yeri tehlikeleri ve risklerinin, kuruluşun büyüklüğünün ve diğer ilgili faktörlerin dikkate alınmasını içeriyor.

İlk Yardım Eğitimi Yönetmeliği
İlk Yardım Eğitimi Yönetmeliği maddeleri

İlk Yardım Eğitmeni Bulundurmak

Duyurulan yönetmelik ile tüm iş yerlerinin her belirli sayıda çalışan için en az bir adet ilk yardımcı ya da ilk yardım eğitmeni bulundurması zorunlu hale getirilmiş oldu. Çalışan sayısı iş yerinin tehlike seviyesine göre belirleniyor. Bir iş yerinin tehlike düzeyi güvenlik uzmanları tarafından belirlenmektedir. Yönetmeliğe dair detaylar şöyle:

  • Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,
  • Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

Kontrol sahibi kişi, çalışanların yanında ziyaretçiler de dahil olmak üzere kurumdaki herkes için yeterli sağlık özenini ve ilk yardımını sağlamalıdır. Kontrolde bulunan kişi ayrıca gerekirse tavsiye vermesi için kayıtlı bir pratisyen hekim ile çalışma yapabilir. Aşağıda Resmi Gazete’de yayımlanan ve son olarak 29 Temmuz 2015’te güncellenen İlk Yardım Yönetmeliği yer alıyor. Yönetmelik İlk Yardım Eğitimi’nin tüm faktörlerini detaylıca ele alıyor. Bunlar arasında amaç ve kapsamından, ilk yardım eğitimi merkezi açma, başvuru değerlendirmesi, ücretler, eğitmen bulundurma sayısı, ilk yardım eğitimi süresi ve çalışma saatleri var.

İlk Yardım Eğitimi Konu Başlıkları

Geniş kapsamlı bir ilk yardım eğitimi birçok ana başlık ve bu ana başlıklara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır. Basit şekilde ifade etmek gerekirse ilk yardım eğitimleri genel ilk yardım bilgileri, hasta / yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta / yaralı taşıma teknikleri gibi başlıklardan oluşmaktadır. Eğitimin amacı insan vücudunun yakından tanınması ve acil durumlarda sağlık ekipleri gelene kadar kişiyi hayatta tutmak için gerekli olan bilgi ve tecrübelere sahip olunmasıdır. En basit şekilde ilk yardım hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan kişilerin bile ilk yardımın ABC’si olarak adlandırılan kontrol sisteminin öğretilmesi hedeflenmelidir. Bu havayolu sisteminin açıklığının sağlanması, solunumun olup olmadığının değerlendirilmesi ve nabzın olup olmadığının belirlenmesi şeklindedir. İngilizce ifadesi ise ABC sırasıyla Airway, Breathing ve Circulation’dır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilk yardım eğitici eğitmeni, ilk yardım eğitmeni ve ilk yardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ilk yardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki belgesi verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Denetim ekibi: En az biri ilk yardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,

ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İlk yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

e) İlk yardımcı: İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı belgesi almış kişiyi,

f) İlk yardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilk yardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi,

g) İlk yardım eğitimi: İlk yardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi,

ğ) İlk yardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilk yardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,

h) Merkez: İlk yardım eğitimi ve/veya ilk yardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilk yardım eğitim merkezi ve ilk yardım eğitici eğitim merkezini,

ı) Merkez yetkilileri: Merkezin yasal sahiplerini,

i) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi,

j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

k) Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilk yardım eğitmeni ve ilk yardım eğitici eğitmenini,

l) Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi,

m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezlerinin Özellikleri ile Merkez Açma ve Kapama İşlemleri

Merkez açma yetkisi bulunanlar

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar ilk yardımcı ve ilk yardım eğitmeni yetiştirmek amacıyla merkez açabilir.

(2) Merkezler, bağımsız olarak veya başka bir özel/kamu eğitim kurumunda program ilavesi olarak açılabilir.

(3) Genel Müdürlük ve müdürlükler, ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimi düzenleyebilir.

(4) Müdürlükler, ilk yardım eğitici eğitimini Genel Müdürlüğün onayı ile düzenleyebilir.

(5) İlk yardım eğitici eğitmeni eğitimi Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Eğitim salonu özellikleri

MADDE 6 – (1) İlk yardım eğitimi, azami 20 kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir.

(2) Merkezler eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu özelliklerini taşıması şartı ve Müdürlüğün onayı ile aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de verebilirler.

(3) Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğitim müdürlükleri birinci fıkrada belirtilen eğitim salonu özelliklerini taşıması halinde, asli hizmetlerini verdikleri alanlarda da eğitim düzenleyebilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim malzemeleri eğitim salonunda hazır bulundurulur.

İlk yardım eğitim merkezi açma başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) İlk yardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) İlk yardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, telefonu belirten ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi.

b) İlk yardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği.

c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği.

ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği.

d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilk yardım eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.

e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi.

f) İlk yardım eğitim merkezinin bütün odalarının metre karesini gösterir krokisi.

g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme listesi (Ek- 5).

ğ) İlk yardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si.

h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilk yardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.

İlk yardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) İlk yardım eğitici eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) İlk yardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde istenilen belgeler.

b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilk yardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.

c) İlk yardım uygulamaları kitabı, ilk yardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.

(2) İlk yardım eğitim merkezi bünyesinde ilk yardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise; açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilk yardım eğitim merkezinde çalışmakta olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi ve ilk yardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.

Merkez kapama başvuru işlemleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki merkezlerin kapanma işlemleri aşağıda belirlenen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir:

a) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından, kapanma işlemini talep ettiğini bildirir dilekçe ile birlikte müdürlük tarafından düzenlenmiş tüm belgeler müdürlüğe teslim edilir.

b) Müdürlük, ilk yardım eğitim merkezinin tüm belgelerini iptal ederek kapatma işlemini gerçekleştirir ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

c) İlk yardım eğitici eğitimi yetki belgesinin iptali için; belgenin aslı müdürlük aracılığı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Yetki belgesi iptali Genel Müdürlükçe yapılır.

ç) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından sınav kâğıtları, denetim formları ve tüm eğitim dokümanları müdürlüğe teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvuru dosyaları 30 iş günü içerisinde müdürlük tarafından incelenir.

(2) Başvuru dosyaları uygun görülen merkezlerin, fiziki alan ve ilk yardım araç-gereçleri müdürlük denetim ekibince yerinde görülerek incelenir. İnceleme neticesinde ön inceleme raporu hazırlanır (Ek-8c). Eksiklikleri var ise yazılı olarak bildirir, bu eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir.

a) İlk yardım eğitim merkezleri için; ilk yardım eğitim merkezi yetki belgesi (Ek-1a), mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilk yardım eğitmeni çalışma belgesi (Ek-4a) Müdürlükçe düzenlenir.

b) İlk yardım eğitici eğitim merkezleri için; Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurular, ön inceleme raporu (Ek-8c) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan başvurulara Genel Müdürlükçe ilk yardım eğitici eğitim merkezi yetki belgesi (Ek- 1b) düzenlenerek müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından; mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilk yardım eğitici eğitmeni çalışma belgesi (Ek- 4b) düzenlenir.

(3) Merkezler için düzenlenen belgeler merkez sahibine veya mesul müdüre imza karşılığında verilir.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri;

a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak,

b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek,

c) Başvurusu uygun bulunan ilk yardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek,

ç) Planlanan ilk yardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere uygun olduğunu onaylamak,

d) Sınavlarda, her 21 (yirmibir) kişiye 1 (bir) sınav gözetmen ekibi olacak şekilde görevlendirme yapmak,

e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra ile denetmen görevlendirmek, listedeki tüm gözetmenler bitmeden liste başına dönmemek,

f) Özel bir merkezde eğitmenlik yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlendirmemek,

g) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden, başarılı olduğu sınav tarihinden itibaren belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname almak,

ğ) İlk yardımcı yetki belgesi ve ilk yardımcı kimlik belgesini onaylamak,

h) Merkez tarafından gönderilen ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimine ait kayıtları kontrol ederek belge numarası vermek ve bir örneğini merkeze göndermek (Ek- 6a ve Ek-6b),

ı) Müdürlükçe düzenlenen ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimine ait kayıtları tutmak (Ek- 6a ve Ek-6b),

i) Merkezler tarafından hazırlanarak gönderilen tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e),

j) İlk yardım eğitmeni yetki belgesini onaylamak, güncelleme ile ilgili işlemleri yapmak,

k) Eğitim konuları ve ilk yardım eğitiminde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde Genel Müdürlükçe yapılan güncellemeleri duyurmak,

l) Merkezlere ait eğitim kitabı ve sunum CD sini inceleyerek uygun olanları onaylamak,

m) Kapatma işlemleri tamamlanan merkezlere, kapanma işlemlerinin tamamlandığını resmi yazı ile en geç on beş gün içinde bildirmek.

(2) Bu görevleri müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri ya da Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.

Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları:

a) Sınava alınacak katılımcıların nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini kontrol ederek sınava almak.

b) Sınav başlamadan önce sınav süresi ve kurallarını katılımcılara açıklamak.

c) Kurallara uyulmaması halinde sınavın sonlandırılacağı konusunda ön bilgi vermek.

ç) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan katılımcıların, sınavını sonlandırmak ve sınavı sonlandırılan katılımcı hakkında tutanak tutarak, müdürlüğe teslim etmek.

d) Teorik sınavının usulüne uygun yapılmasını sağlamak.

e) Merkez eğitmenlerince yapılan uygulamalı sınavlarda gözetmen olarak bulunmak ve uygulama sınavını merkez eğitmeni ile birlikte sonuçlandırmak.

f) Yapılan sınav türüne uygun tutanak formunu (Ek-7a veya Ek-7b) tutmak, bir nüshasını merkeze, bir nüshasını müdürlüğe teslim etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları

Eğitmen sayısı

MADDE 13 – (1) Merkezler, ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.

Katılımcı sayısı

MADDE 14 – (1) İlk yardım eğitimi, ilk yardım eğitici eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.

Mesul müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur.

(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir.

(3) Mesul müdürün görevleri:

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.

b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek.

c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek.

ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.

d) Düzenlenecek eğitimleri ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden müdürlüğe bildirmek.

e) Denetim ve sınavlar sırasında yetkililere eşlik etmek, gereken bilgi ve belgeleri sunmak.

f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.

g) İlk yardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.

ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek.

h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e).

ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamak.

i) Sınav kağıtlarını ilk yardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Müdürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak.

j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisinde katılımcılara ait sınav kağıtları ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek.

k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundurulmasını sağlamak.

l) İlk yardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına sunmak.

m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak.

n) İlk yardım ve ilk yardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa katıldığına dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.

Merkez yetkililerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Mesul müdürün raporlu veya izinli olması durumunda yerine vekalet edecek eğitmenin kimlik bilgileri ve vekalet süresi iki gün içerisinde müdürlüğe bildirilir.

(2) Mesul müdürün görevinin sona ermesi durumunda yeni mesul müdür görevlendirilmesinin yazılı bildirimi yedi gün içerisinde Müdürlüğe yapılır.

Eğitici eğitmeninin görev ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Eğitici eğitmeni;

a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,

b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,

c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak bildirir,

ç) İlk yardım eğitmeni yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve müdürlüğün onayına sunar.

(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarında açılacak olan ilk yardım eğitici eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden eğitici eğitmeni yetki belgesi istenmez.

İlk yardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) İlk yardım eğitmeni;

a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,

b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,

c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir,

ç) İlk yardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına sunar.

(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda açılacak olan ilk yardım eğitim merkezlerinde, eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden ilk yardım eğitmeni yetki belgesi istenmez.

İlk yardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilk yardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilk yardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilk yardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilk yardım eğitimini almaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Standartları ve Süreleri, Eğitim Konuları, Yeterlilik,

Belge/Yetki Belgesi, Ücretler

Eğitim süreleri ve standartları

MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.

(2) Eğitim süreleri;

a) İlk yardım eğitimi 16 saat,

b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

c) OED eğitimi 2 saat,

ç) Afetlerde ilk yardım eğitimi 4 saat,

d) İlk yardım eğitici eğitimi 40 saat,

e) İlk yardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

olarak düzenlenir.

(3) Eğitici eğitmeni standardı;

a) İlk yardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli için ilk yardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilk yardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip olması şartı aranır.

Eğitim konuları

MADDE 21 – (1) Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır.

(3) Eğitimlerin içeriği:

a) İlk yardım eğitimi için; genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım konularıdır.

b) Temel yaşam desteği eğitimi için; erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.

c) OED eğitimi için; OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.

ç) Afetlerde ilk yardım eğitimi için; genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.

d) İlk yardım eğitici eğitimi için; ilk yardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

e) İlk yardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.

(4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilk yardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.

(6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.

Yeterlilik

MADDE 22 – (1) İlk yardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

(2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

(3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

(4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.

(5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

(6) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.

(8) OED eğitimine sadece güncel ilk yardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.

(9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

(10) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

İlk yardımcı belgesi/yetki belgesi

MADDE 23 – (1) İlk yardımcı belgesi/yetki belgeleri:

a) İlk yardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

b) İlk yardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

c) İlk yardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

d) İlk yardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilk yardım eğitmeni yetki belgesi sahibi sayılırlar.

e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan ilk yardımcı belgesi/yetki belgesi ile (Ek-3b)’de yer alan ilk yardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır.

f) Merkezler kendi hazırladıkları ilk yardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, Bakanlık logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir.

Merkezlerin çalışma saatleri ve eğitim planları

MADDE 24 – (1) Merkezler, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışırlar. Çalışma saatlerini belirleyip müdürlüğe bildirirler.

(2) Beyan ettikleri çalışma saatleri süresince Genel Müdürlük ve müdürlük denetimine açık olmak zorundadır.

(3) Düzenleyecekleri ilk yardım eğitimlerini en az bir iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(4) Düzenleyecekleri ilk yardım eğitici eğitimlerini en az üç iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek ve onay almak zorundadır.

(5) Eğitim iptallerini, iptal gerekçesi ile birlikte, iptal kararı verildiği gün müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Ücretler

MADDE 25 – (1) Ücret tespit komisyonunca (Ek-9)’da yer alan konulara ait ücretler belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere, komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri, yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği (Ek-9) Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.

(3) Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti geçerlidir.

(4) İlk yardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.

(5) Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlk yardım Eğitimi ücretsizdir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt, Arşiv, Denetim ve Kapatma İşlemleri

Kayıt ve arşiv

MADDE 26 – (1) İlk yardım eğitimci eğitmeni kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.

Denetim

MADDE 27 – (1) Merkezler, Genel Müdürlük veya müdürlük denetim ekipleri tarafından denetlenir.

a) Olağan denetim; müdürlük tarafından yılda en az 2 kez yapılır.

b) Olağandışı denetim; Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi, şikayet veya soruşturma üzerine lüzumu halinde yapılır.

c) Denetimlerde, denetleme formları (Ek-8a), (Ek- 8b) kullanılır. Denetimler bu formlarda yer alan hususlara göre yapılır.

ç) Denetimlere merkezi temsilen, mesul müdür veya yerine vekalet eden kişi katılır ve sonuç raporlarını imzalar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Yasaklar

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren merkezler, bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.

(2) Merkezler;

a) Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatı haricinde kaynak kullanamaz.

b) Yetki belgesi almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamaz.

c) Çalışma belgesi olmayan eğitmen çalıştıramaz.

ç) Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz.

d) Dış tabelalarında ve basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan dışında başka isim ve unvan kullanamaz.

e) Müdürlükçe onaylanan ücretlerin üzerinde ücret talep edemez.

f) Bünyesinde olmayan faaliyetler konusunda reklam veremez.

g) Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.

(3) Mesul müdür, başka bir merkezde eğitmenlik yapamaz.

Müeyyideler

MADDE 29 – (1) Merkez sahibi ve mesul müdürüne ulaşılamayan, yetki belgesinde belirtilen adreste bulunmayan veya kapatılmasına dair başvuruda bulunulmadan kapandığı tespit edilen merkezler; on beş gün içerisinde müdürlükçe iki kez denetlenir ve merkezin adreste faaliyet göstermediği tutanak altına alınır. Merkez adına kapatma başvurusu aranmaksızın sürekli kapatma işlemi gerçekleştirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere denetim formunda (Ek-8a) yer alan hükümler uygulanır.

(3) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden; müdürlükçe, belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname alınır. Taahhüt süresinden önce kamudan istifa eden personelden eğitim ücreti alınır.

Reklam, tanıtım ve bilgilendirme

MADDE 30 – (1) Merkezler tarafından, ilk yardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren broşür, afiş ve tanıtım videosu hazırlanabilir, Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.

(2) Merkezler, üniversiteler, dernekler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları, mevzuat şartlarını yerine getirmek ve müdürlükten izin almak koşulu ile ücretsiz temel yaşam desteği eğitimi, ilk yardımla ilgili halka yönelik özendirici faaliyetler, tanıtımlar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütebilirler.

(3) Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut sertifikalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların geçerlilik süresi belgede yazılı süre kadardır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıldığında geçerlilik süresi, bu Yönetmelikçe tanımlanmış süreler kadardır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Sultangazi OSGB

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar