İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

Çalışma ortamlarını gözden geçirme, değerlendirme ve analiz etme; kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehdit unsurlarının veya ergonomik faktörlerin neden olduğu hastalıkları ve yaralanmaları kontrol altına almak, ortadan kaldırmak ve önlemek için program ve prosedürler tasarlamak iş güvenliği uzmanının görevleri arasında yer alıyor. İş güvenliği uzmanları şirketin, çalışanların sağlık ve güvenliğini düzenleyen yasa ve yönetmeliklere uygunluğu denetleyebilir ve uygulayabilir. Bu güvenlik uzmanları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilebilirler.

Sağladıkları Önemli Hizmetler

 • İşçilerin sağlığına veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlerin askıya alınmasını talep etme.
 • Sebepleri belirlemek veya gelecekte bu tür kazaların nasıl önlenebileceğini belirlemek için işyeri kazalarını araştırma.
 • Çalışanları potansiyel olarak tehlikeli iş yöntemlerinden, süreçlerinden veya malzemelerinden korumaya yardımcı olacak önlemler önerme.
  • Sağlık veya güvenlik konularında topluluklara veya kurumlara danışma.
 • Güvenlik standartlarına ve devlet düzenlemelerine uyumu sağlamak için işyeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek veya değerlendirmek.
  • Güvenliği sağlamak için çalışma ortamlarını kontrol etmek.
 • Gürültü anketleri, havalandırmanın izlenmesi veya hijyen yönetim planları gibi farklı programları geliştirmek veya sürdürmek.
  • Kamu veya çalışan sağlığı programları tasarlama.
 • Analiz için toz, gaz, buhar veya diğer potansiyel toksik malzeme örneklerini toplamak.
 • Havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek diğer koşulların yeterliliğini araştırmak.
  • Güvenliği sağlamak için çalışma ortamlarını kontrol etmek.
 • Güvenlik eğitimi veya eğitim programları düzenlemek ve güvenlik ekipmanlarının kullanımını göstermek
  • Sağlık veya güvenlik eğitimi programlarının hazırlanması.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 • Halk sağlığı mevzuatı ve düzenlemelerine uyduklarından emin olmak için işyeri sağlığı ile ilgili şikayetleri araştırmak ve tesisleri incelemek.
  • Tesisleri çevresel tehlikeler için test etmek.
 • Tehlikeli ya da potansiyel olarak tehlikeli koşullar veya ekipmanlar için iyileştirici önlemler almak üzere mühendisler veya doktorlarla işbirliği yapmak.
  • Tedaviler planlamak ya da sağlamak üzere sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapmak.
 • Yeni çalışanların doğru sağlık ve güvenlik yönelimlerini sağlamak ve yapılacak sunumlar için materyaller geliştirmek.
  • Sağlık veya güvenlik eğitimi programlarının düzenlenmesi.
 • Çalışanlar için tıbbi izleme programları geliştirmek veya sürdürmek.
  • Kamu veya çalışan sağlığı programları tasarlamak.
 • Tehlikeli kimyasallar veya diğer maddelerle ilgili bilgi verici programları koordine etmek.
  • Sağlık veya güvenlik eğitimi programlarının düzenlenmesi.
 • Acil müdahale planlarını veya prosedürlerini güncellemek.
  • Acil durum prosedürlerinin geliştirilmesi.
 • Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin korunduğu saklama alanlarını incelemek.
  • Güvenliği sağlamak için çalışma ortamlarının kontrol edilmesi.
 • Tehlikeli madde örnekleri toplamak.
  • Çevresel tehlikeler için tesislerin test edilmesi.
 • Malzemelerin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için atık izleme sistemlerini kullanmak, tehlikeli madde veya tehlikeli atık stoklarını denetlemek.
  • Tehlikeli maddelerin veya tıbbi atıkların taşınmasını izlemek.
  • Tıbbi malzeme veya ekipman envanterini incelemek.
 • Tehlikeli atık sahalarında veya endüstriyel sahalarda denetimler yapmak veya tehlikeli atık saha araştırmalarına katılmak.
  • Tehlikeli maddelerin veya tıbbi atıkların taşınmasını izlemek.
  • Çevresel tehlikeler için tesisleri test etmek.
 • Hastalığı tespit etmek, tehlike düzeyini değerlendirmek için laboratuvar analizleri yapmak, numunelerin fiziksel muayenelerini gerçekleştirmek.
  • Anormallikleri tespit etmek üzere laboratuvar örneklerinin analizi.
 • Tehlikeli, radyoaktif veya karma atık numunelerini işleyerek, sıkıştırarak, paketleyerek ve etiketleyerek nakliye veya depolamaya hazırlamak.