İş Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri

İş Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri

İşverenin İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile İlgili yükümlülüklerini açıklamadan önce işveren kimdir sorusunu yanıtlamakta fayda görüyorum. İşveren ; 4857 sayılı İş Kanunu ’nun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde işveren ; “işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak tanımlamıştır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından işvereni tanımlarken esasında yükümlülükleri yerine getirme görevini işveren ile paylaşan işveren vekili ile alt işveren kavramlarını da tanımlamak gerekmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunun yine 2. maddesinde işveren vekili “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler” şeklinde tanımlanarak yükümlülük ve sorumluluğu işveren ile paylaşacağı açıkça ifade edilmiştir. Bunun yanında 4857 Sayılı İş Kanunun 2. maddesinde “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur” hükmü ile de alt işverenin işveren ile birlikte sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

                                                 İşverenlerin Sorumlulukları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili sorumlulukları nelerdir sorusunun cevabını İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ikinci bölüm ,hak ve yükümlülükler işverenin yükümlülükleri madde 5’te açıkça bulmaktayız.

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

(2) İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet alarak da yerine getirebilir.

(3) Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devam eder.

(4) İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

OSGB Fatih

b) İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla,

c) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamakla,

ç) İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmekle,

d) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,

e) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerin ulaşabilmesini sağlamakla,

f) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile işbirliği içerisinde yapmakla, yükümlüdür.

(5) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığının vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.

(6) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; noter onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.

(7) İşyerlerinde görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik madde 5’te;

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

En Yakın OSGB

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği madde 5’e göre;

(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) İşveren:

a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

İşverenler Açısından İş Güvenliği

İşveren öncelikli olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve kurum içerisinde uygulanmasında doğrudan sorumludur. Eğer sanayi sınıfında bir işyerinden bahsediliyorsa mutlaka ve mutlaka tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir. Oluşturulacak İşyeri Sağlık ve Güvenliği Birimi (İSGB) uygun şekilde işyeri hekimi ve ihtiyaç durumunda diğer sağlık personellerini çalışma koşulları doğrultusunda görevlendirmeli ve yapılan işlemleri işyeri ile koordineli şekilde sürdürmelidir. İşveren eğer ihtiyaç duyuluyorsa bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden de bu doğrultuda hizmet alabilir. Özellikle yeni personel alımlarında da hassasiyetle ilerlenmesi gerekir. Özellikle tehlikeli sınıfta çalışacak olan personellerden mutlaka yeterli bilgi ve talimatların alındığına dair eğitim belgeleri aranmalı ve bu belgeler yoksa gerekli eğitimin alınması sağlanmalıdır. 

Özetlemek gerekirse işverenin yükümlülüğü ; İş Sağlığı ve Güvenliğinin özü ve esas olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını henüz ortaya çıkmadan engellemek olup işveren bu nihai amacı yerine getirmek için olması gereken tüm makul tedbirleri almak ve bunların işlerliğini kontrol etmektir.

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar