Çatalca OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Şart Koştuğu Evraklar

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Belgeleri

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği açısından bulundurulması zorunlu olan bir takım evraklar yer alıyor. Bu evraklarda eksiklik olması durumunda bizzat harici Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri ya da işyerinde görevli dahili İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri tarafından kontrol edilmek zorundalar. Zira belgelerde yetersizlikolması devlet birimleri tarafından yürütülen zamansız denetimlerde söz konusu işletmeye bir takım >sürpriz idari para cezalarının uygulanmasına neden olabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Şart Koştuğu Evraklar
İş sağlığı ve güvenliği evrakları herkesin günün sonunda işten eve sağlıklı şekilde gelmesini sağlamak için hazırlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Evrakları Nasıl Hazırlanır?

Kanun gereği iş sağlığı ve güvenliği evrakları işverenler tarafından hazırlanmak zorunda. Ancak işverenler bu görevi kendi İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerine veya Kale OSGB gibi harici Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ne devredebilirler. Belgeler şu şartlarla hazırlanır:

 • Sağlık ve güvenlik evrakları işyerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini anlamak isteyen herkese yol göstermelidir.
 • Bilgilerin açık ve güncel olduğundan emin olunur.
 • Evraklar düzenli olarak incelenir ve gözden geçirilir.
 • Çalışanların görüşleri alınması gereken konular varsa buna teşvik edilir.
 • Evraklar hazırlanırken bunları okuyacak işçiler de düşünülür,
  belge onlar için de yazılır.

Bulundurulması Şart Koşulan Belgeler

 • 1. İşçilerin SSK işe giriş bildirgeleri
 • 2. Çalışan işçilerin Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği örnek forma göre çıkartılmış sağlık raporları (periyodik sağlık kontrolleri yapılmış olacaktır).
 • 3. İş sağlığı ve güvenliği kurul defteri veya tutanakları, kurul iç yönetmeliği
 • 4. İş yerinde yapılmış en son iş sağlığı ve güvenliği teftişine ait tutanak
 • 5. İş yerinin sahip olduğu kurma izni ve işletme belgesi
 • 6. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanla düzenlenmiş sözleşme
 • 7. İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıklarına dair sertifika veya belgeler
 • 8. Kazanların (sıcak su kazanı, buhar kazanı) kontrol belgeleri
 • 9. Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri
 • 10. Havalandırma tesisat, kontrol belgesi
 • 11. Kaldırma araçlarının (vinç, caraskal, asansör, lift, forklift, mobil kaldırma araçları vb.) kontrol belgeleri
 • 12. Kazancıların ateşçi belgesi
 • 13. İş makinelerini kullananların (forklift vb.) operatör belgesi
 • 14. İş yeri hekimi sözleşmesi, iş yeri hekiminin sertifikası
 • 15. İş yeri sağlık biriminin yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
 • 16. Sağlık memuru veya hemşirelerin sözleşmesi
 • 17. Yemekhane ve çay ocaklarında çalışan işçilerin portör muayene belgeleri
 • 18. Gürültülü işlerde çalışanların kulak odiyogramları
 • 19. Tozlu işlerde çalışanların akciğer filmleri (radyografileri)
 • 20. Basınçlı gaz tüplerinin hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi,hacim deneyi kontrol belgeleri
 • 21. Elektrikle çalışan makinelerin topraklama belgeleri
 • 22. Aydınlatma sistemi dahil tüm elektrik tesisatının periyodik kontrol belgesi
 • 23. Paratoner tesisatının periyodik kontrol ve imalat yeterlilik belgesi
 • 24. Akaryakıt depolarının statik elektrik topraklama belgesi
 • 25. Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri
 • 26. Yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı ile ilgili belgeler acil durum planı
 • 27. Kişisel koruyucu malzemelerin verildiğine dair zimmet belgeleri
 • 28. Kişisel koruyucu donanımlara ilişkin risk belirleme tablosu (Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ “04.05.2004 Sayı:25452”)
 • 29. İçme suyunun içilebilirliğine dair tahlil raporu
 • 30. İş yerinde son 1 yıl içinde meydana gelen iş kazası sayısı ve sonuçları ile iş günü kaybı
 • 31. Çalışan işçi sayısı (erkek, kadın, çocuk, çırak, toplam ayrı ayrı belirtilecek)
 • 32. İşçilerin özlük dosyaları ve nüfus cüzdanı örnekleri (fotokopileri)
 • 33. Ana yüklenici ile alt yükleniciler arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmeleri
 • 34. İnşaat işlerinde, İ.S.G. Yönetmeliği gereğince hazırlanan sağlık ve güvenlik planı ile dosyası
 • 35. İnşaat işlerinde, İ.S.G. Yönetmeliği gereğince hazırlanan ve bölge müdürlüğüne verilen ön bildirimin sureti (Yönetmelik Ek-ili)
 • 36. İş yerinde yapılan risk değerlendirmesine ait evraklar
 • 37. Kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS)
 • 38. Patlayıcı ortamların bulunduğu işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı
 • 39. İş yerinde yapılmış ortam ölçüm analizleri (toz,gaz,gürültü vb.)
 • 40. Metal işlerinde çalışan işçilerin tetanoz aşılarının yaptırıldığına dair belgeler
 • 41. Yer altı tankının katodik korumasının yapıldığına dair belge
 • 42. LPG depolama tankı ve boru tesisat, periyodik kontrol belgesi
 • 43. LPG tankının uygunluk belgesi, imalat yeterlilik belgesi
 • 44. LPG tankı ve boru tesisatı ve donanımları ile metal aksamlı teçhizat ve tesisatın topraklamalarının uygunluk belgesi
 • 45. LPG istasyonu için sorumlu müdür sözleşmesi
 • 46. LPG istasyonunun TSE yeterlilik hizmet belgesi
 • 47. LPG istasyonu için iş yeri çalışma talimatnameleri
 • 48. Kurma izni veya işletme belgesi başvurusu durumunda,
  • a) ilgili bölge müdürlüğüne verilen dilekçe ekindeki beyanname,
  • b) iş yeri vaziyet planı (1/500-1/2000 ölçekli olarak 2 nüsha),
  • c) iş yeri mimari projesi (plan-kesit-cephe olarak 1/50-1/100 ölçekli olarak 2 nüsha)
 • 49. İş yerine ait kapasite raporu
Şişli OSGB

İşyeri Alanına Göre Belge Hazırlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her işyeri için farklı İş Sağlığı ve Güvenliği evrakları bulundurmayı şart koşmuştur. Bu evrakları hazırlamak da işyerinde görevli İSG birimleri veya dışarıdan destek alınan Kale OSGB gibi harici kuruluşların görevidir. Denetimlerde eksik evraklar nedeniyle cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için işyerinizin alanına göre bulundurulması gereken evrakları hazır ve güncel tutmayı mutlaka önemsemek gerekiyor. Eğer ağır işler de yapılan bir sanayi kuruluşundan bahsediyorsak işçilerin sağlık kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması şart. Öte yandan işçilerin mutlaka ve mutlaka İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair sertifikalarının da bulunduruluyor olması gerek. Bunun dışında ortamda tehlike oluşturabilecek kazanlar, kaldırma araçları, gürültülü işlerde çalışanların kulak odiyogramları gibi kontrol ve muayenelere dayalı evrakların da güncelliğini koruması gerekiyor.

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar