4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81. Maddesi: Devamlı olarak işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla İşyeri Hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

İşyeri Hekiminin Çalışma Süreleri

İşyeri hekimleri, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

KALE OSGB İşyeri Hekimleri işyerlerini düzenli olarak (sözleşmede veya yönetmelikte belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret ederler.

KALE OSGB İşyeri Hekimleri, KALE OSGB tarafından seçilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve onaylanmış “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımını” kullanarak işyerindeki tüm çalışanların kayıtlarını (-işe giriş muayneleri , periyodik muayneler,tıbbi tahlil ve tetkikler vb.) bilgisayar ortamında tutarlar.

KALE OSGB İşyeri Hekimleri, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri iş sağlığına ilişkin çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazmak suretiyle işverene önerilerde bulunurlar.

Ayrıca düzenli aralıklar ile gözetim-denetim raporu hazırlayarak işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.

KALE OSGB İşyeri Hekimleri işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak işverenin yardımı ve gerekli ortamı hazırlaması şartı ile çalışanlara iş sağlığı ile ilgili eğitimleri vermek,bunları mevzuata uygun olarak kayıt altına almak ve işverene gerekli bilgileri verirler. Ayrıca işyerinin özelliğine bağlı olarak gerekli diğer eğitimleride planlayarak işveren onayı ile verirler.

KALE OSGB olarak deneyimli işyeri hekimlerimiz ve dysp ile sizlere bu hizmetlerin tamamını ve diğer yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.

İşyeri Hekiminin Görevleri:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ‘nin yapılması,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verilmesi,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları’ nın araştırılması,
 • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimleri ve çalışma ortamı sağlık gözetimlerinin yapılması,
 • İşe uygun kişisel koruyucu donanımların seçiminin yapılması,
 • Kullanılan kimyasal maddelerin ve iş ortamının çalışanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi,
 • Bina ve eklentilerinde genel hijyen şartlarının denetlenmesi,
 • İşe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkik sonuçların incelenmesi ve düzenlenmesi,
 • İş Sağlığı eğitimleri ‘nin planlanması ve uygulanması,
 • Yıllık çalışma planının hazırlanması ve takibinin sağlanması,
 • Yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Özel risk gruplarının çalışma şartlarının incelenmesi,
 • Bulunması halinde isg kurul toplantılarına katılması,
 • Bulaşıcı hastalıkları konusunda yayılmayı önleme çalışmaları yapılması,
 • Sağlık sorunları nedeni ile işten uzak kalma durumlarında işe dönüş muayenelerinin yapılması,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunun sağlanması,
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapılması,

Ve daha bir çok hizmeti isg profesyonellerimiz ile sizlere sunuyoruz…