OSGB NEDİR? İSG NEDİR?

 

OSGB’NİN AÇILIMI NEDİR?

İş yaşantısında veya günlük yaşantımızda genellikle uzun açılımları olan tanımlarla karşılaşıyoruz. Bir konu hakkında verimli iletişimin sağlanabilmesi, konuşma süresinin etkin kullanılması ve yapılan yazışmaların daha hızlı tamamlanması için kısaltmalara başvuruyoruz. OSGB de bu başvurduğumuz tanımlamaların başında yer almaktadır. OSGB olarak bilinen kısaltmanın tanımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. 30.06.2012 tarihinde 28339 sayı numarası ile yayınlanmış olan resmi gazete de OSGB tanımı şu şekilde açıklanmıştır. “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi”. Spesifik tanımlardan uzaklaşacak olursak herkesin anlayacağı bir dil ile OSGB iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında işyerlerine danışmanlık faaliyetleri sunan kuruluş olarak değerlendirilebilir.

OSGB İŞYERLERİNDE HANGİ HİZMETLERİ YÜRÜTÜR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

 

 

İSG NEDİR?

Kısa ismi ile İSG olarak tanımladığımız ve daha çok cümle içerisinde kısaltılmış hali ile kullandığımız bu tanım “iş sağlığı ve iş güvenliği” anlamına gelmektedir. İş sağlığı; “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.” WHO’ya göre iş güvenliği; işyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu tanımlardan yola çıkacak olursak, İş Sağlığı ve Güvenliği yapılmakta olan işin çalışanların sağlığına etkisini ve hastalık halinin işin verimine olan dönüşümlerini inceleyen; çalışanın, işin ve çevrenin güvenliğinin optimum düzeyde tutulmasını sağlayan, işin verimini arttırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

İSG’NİN AMACI – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ AMACI NEDİR?

30.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğü giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’da tanımlama şu şekilde yapılmıştır: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Yine başka bir tanımda ise İSG’nin amacı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini sağlamak ve çalışma ortamını daha güvenli hale getirmek için yapılacak iyileştirme faaliyetleridir. Bu faaliyetlerden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışma ortamında iyileştirmeler yaparak çalışma ortamının güvenilirliğini arttırmak,
 • İşyerlerindeki riskleri belirleyerek oluşabilecek acil durumların önüne geçmek,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının azalmasını sağlamak,
 • Çalışanları işyerinin zararlı etkilerinden korumak,
 • İşletme güvenliğini sağlamak,

İSG KAPSAMINDA HANGİ HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİLİR?

İSG ile ilgili işyerlerinde gerçekleştirilmesi gereken hizmetler ve bu hizmetlerin kimler tarafından ne şekilde yapılacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir. Bu yönetmelikte,

İşveren sorumlulukları:

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle görevli personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
 • Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
 • Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ayrıca bir adet diğer sağlık personeli görevlendirir.

 

Çalışan sorumlulukları:

 • Sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.
 • Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler.
 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.
 • Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları, verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun şekilde kullanır.
 • Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.
 • İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
Dünya İSG (Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği) Günü

İSGB ve OSGB sorumlulukları:

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

OSGB Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular

İhtar gerektiren bir ihlali yalnızca bir kez işlemiş olan kurumların, o ihlale ilişkin ihtar puanları üç yıl sonunda, beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kurumların ise ihtar puanının verilmesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

2020 yılında Belge Yenileme Ücreti 590 TL, Vize Ücreti 6490 TL, Başvuru ve Adres Değişikliği Ücreti 25960 TL olarak belirlenmiştir.

Yetki belgesi iptal edilen OSGB’lerin kurucu veya ortakları beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz.

OSGB Adres Değişikliği için, İSG-KÂTİP sistemi üzerinden başvuru yapılarak ilgili evraklar yüklenir. Eşzamanlı olarak yetki belgesinin aslı İSGGM’ye gönderilir. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra bankaya işlem ücreti yatırılır. Daha sonra Genel Müdürlükten mevcut yetkili olunan adrese ve taşınılacak adrese yerinde incelemeye gidilir. Yerinde incelemede onay verildikten sonra taşınılır. Yeni adrese ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi yayınlatılır ve bu Gazete İSG-KÂTİP üzerinden yapılan başvuruda ilgili alana yüklenir. Daha sonra yetki belgesi Genel Müdürlükçe tekrar düzenlenerek yetki alınan adrese gönderilir.

OSGB Hizmet bedeli faturaları iş güvenliği uzmanı hizmeti %18’ lik KDV, İşyeri hekimi %8’lik KDV ile hizmet alan işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre fatura edilir.

74.90.90 Rev.2.0 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

1)Yetki belgesi alan osgb ve eğitim kurumları; firma e-bildirgesi ile giriş yaptıktan sonra, ‘ Hizmet Alan İşyeri Kullanıcı ‘ olarak sisteme giriş yapar.

2) Giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden ‘ Hizmet Alan İşyeri Modülü’ altındaki ‘ Sorumlu Müdür İşlemleri ‘ linkine tıklanır ve sağ taraftaki menüden ‘ Yeni içe görevlendirme’ butonuna tıklanır.

3) Yeni içe görevlendirme formunda ilgili alanlar doldurulur. Sorumlu müdür olarak atanacak olan kişinin T.C. kimlik numarası girilir. İşlemlerin doğrulanmasından sonra butona basılarak devam edilir.

4) Sorumlu müdür olarak atanacak kişinin üzerinde herhangi bir sözleşme olmaması gerekmekte birlikte geçerli bir sertifikaya sahip olması istenir.

5) Söz konusu sorumlu müdür ataması tarafınızca yapılmıştır fakat atama yaptığınız kişinin sistemden onay vermesi gerekmektedir. Atama yapılan kişi Tc kimlik numarası ve E devlet şifresi ile isg katip girişini ‘ İSG PROFESYONELLERİ’ kısmından gerçekleştirir. ‘ İSG PROFESYONELLERİ BİREYSEL GİRİŞ ‘ alanından giriş yaparak sözleşmeyi onaylamalıdır.

6) Sorumlu müdür ataması gerçekleşmiştir. Son aşama olarak ‘ Şartlar Sağlanmadı’ alanının düzenlenebilmesi için söz konusu kişinin kendisini sorumlu müdür olarak sisteme girip tam süreli sözleşme tanımlaması ve onaylaması gerekmektedir. Söz konusu işlem tamamlandıktan sonra Sorumlu Müdür şartları sağlanmış olacak ve hizmet vermeye başlayacaktır.

İSG Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular

İlgili üniversitelerin tezsiz ve tezli yüksek lisans bölümlerini tamamlayan öğrenciler direk B sınıfı sınavına hak kazanırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularını birlikte yürüten birimdir.

İşyerlerinde tespit edilen ve eksiklerin tamamlanması için yapılan faaliyetler ve raporlanmasına düzenliyici önleyici faaliyet (döf) denir.

İçe Görevlendirme: OSGB/TSM tarafından istihdam edilen İSG Profesyonelinin anlaştığı süre üzerinden yaptığı sözleşmedir.
Dışa Görevlendirme: OSGB/TSM’nin hizmet verme konusunda anlaştığı işyeri ile yaptığı sözleşmedir. İçe Görevlendirmesi yapılan İSG Profesyonelini anlaştığı süre üzerinden işyerine görevlendirmektedir.

OSGB Hizmet bedeli faturaları iş güvenliği uzmanı hizmeti %18’ lik KDV, İşyeri hekimi %8’lik KDV ile hizmet alan işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre fatura edilir.

İşyerlerinin Nace koduna göre belirlenen tehlike sınıfları; az tehlikeli , tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 ‘e ayrılır.

İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

OSGB & İSG Hakkında Soru Cevap ve Müşteri Yorumları

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar

Benzer Yazılar