OSGB Nedir? İSG Nedir?

İş yaşantısında veya günlük yaşantımızda genellikle uzun açılımları olan tanımlarla karşılaşıyoruz. Bir konu hakkında verimli iletişimin sağlanabilmesi, konuşma süresinin etkin kullanılması ve yapılan yazışmaların daha hızlı tamamlanması için kısaltmalara başvuruyoruz. OSGB de bu başvurduğumuz tanımlamaların başında yer geliyor. OSGB olarak bilinen kısaltmanın tanımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir.

OSGB’nin Açılımı Nedir?

30.06.2012 tarihinde 28339 sayı numarası ile yayınlanmış olan resmi gazetede OSGB tanımı şu şekilde açıklanmıştır. “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim”. Spesifik tanımlardan uzaklaşacak olursak herkesin anlayacağı bir dil ile OSGB iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında işyerlerine danışmanlık faaliyetleri sunan kuruluş olarak değerlendirilebilir.

OSGB Nedir? OSGB’de Kimler Çalışır ve Verdiği Hizmetler Nelerdir?

OSGB İş Yerlerinde Hangi Hizmetleri Yürütür ve Görevleri Nelerdir?

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

OSGB’de Kimler Çalışır?

OSGB’ler temelde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekiminden oluşmaktadır. İş yerinin tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanının hangi sınıfta olması gerektiği fark etmekte, çalışan sayısına göre de hem iş sağlığı ve güvenliği uzmanının, hem de iş yeri hekiminin görev süreleri değişmektedir. Az tehlikeli sınıftaki bir iş yerine C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıftaki bir işyerine B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve son olarak çok tehlikeli sınıftaki bir işyerine de A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bakmak zorundadır. Çok tehlikeli sınıfta 10’dan aşağı personele sahip işletmelerde diğer sağlık personeliyle çalışma zorunluluğu yoktur. Diğer sağlık personeli 10-49 arası çalışana sahip çok tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika görev yapmalıdır. 50-249 çalışan sayısında bu süre 15 dakikaya ve 250 üzeri çalışanda da 20 dakikaya ulaşmaktadır. Tam zamanlı iş yeri hekimi bulundurma koşulu ise az tehlikeli sınıfta 2000 kişi, tehlikeli sınıfta 1000 kişi ve az tehlikeli sınıfta da 750 kişiye kadardır. İş sağlığı güvenliği uzmanı ise tam zamanlı olarak az tehlikeli sınıfta 1000 kişiye kadar, tehlikeli sınıfta 500 kişiye kadar ve çok tehlikeli sınıfta da 250 kişiye kadar hizmet verebilmektedir.

İSG ve OSGB Nedir, Ne Anlama Gelir?

iş dünyasında sık kullanılan terimler arasında yer alıyor. Bu terimler ilk olarak 2012 yılında yürürlüğe konan 6331 sayılı kanun ile resmileşti. İSG ve OSGB terimlerini ilk kez duyan işveren ve işçiler bu terimlerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Öyleyse konuya gerekli açıklığı getirelim. Öncelikle İSG ile başlamak uygun olacaktır. İSG, İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi anlamına gelir. İş sağlığı ve güvenlik birimleri şirketlerin kendi kurduğu ve yönettiği dahili, tam zamanlı birimleridir. Genellikle çalışan sayısı çok olan yerlerde görülür.

İSGB ve OSGB Nedir, Ne Anlama Gelir?
İSG ve OSGB’nin tanımı, anlam ve farkları

İSG ve OSGB Farkı?

OSGB ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi anlamına geliyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri şirketlere harici olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren, tam zamanlı çalışmaları mecburi olmayan ve şirketlerde dahili olarak bulunmayan her firmanın yararlanabileceği “ortak” birimlerdir. Genellikle çalışan sayısı az olan firmalarca başvurulur. Kale OSGB gibi OSGB firmalarında en az bir iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli bulunmak zorundadır. Bu yazımızda İSG ile OSGB’nin açılımına, anlamına ve farklarına değiniyoruz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

OSGB’ler şirkete harici olarak hizmet verir:

 • Yasalar gereği bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli yalnız tek bir OSGB firmasında çalışabilir.
 • İlgili yönetmelikte bu uzmanların ne kadar metrekarede çalışacakları açıkça belirtilir.
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri çok katlı binalarda zemin katlarda kurulmak zorundadır.
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri işletmenin iş sağlığı ve güvenliğine dair bütün gerekliliklerine cevap verir.
 • Çalışanların sağlığını iş yeri hekimleri ile diğer sağlık personeli ve iş yeri güvenliğini ise iş güvenliği uzmanı ile sağlayan OSGB bu servisleri bu bilgileri İSG Katip üzerinden sisteme işler.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

İSG’ler ise büyük şirketlere dahili olarak hizmet verir:

 • İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi işletmenin servislerini sunduğu binada ve de aynı binanın başlangıç katında çalışır.
 • Oluşturulurken çalışanların sayısına uygun bir birim olarak dizayn edilir.
 • İş yeri hekimie iş güvenliği uzmanı tam saatli olarak çalışmakla görevlidir. Söz konusu uzmanlar en az 8 metrekarelik odalarda iş yapar.
 • İş kazalarına müdahaleetmesi için görevlendirilen ilk yardım ve acil müdahale birimleri en az 12 metrekare özel alanda bulunmalıdır.
İSG Nedir?

OSGB Avantajları Nelerdir?

 

İSG Nedir?

Kısa ismi ile İSG olarak tanımladığımız ve daha çok cümle içerisinde kısaltılmış hali ile kullandığımız bu tanım “iş sağlığı ve iş güvenliği” anlamına gelmektedir. İş sağlığı; “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.” WHO’ya göre iş güvenliği; iş yerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu tanımlardan yola çıkacak olursak, İş Sağlığı ve Güvenliği yapılmakta olan işin çalışanların sağlığına etkisini ve hastalık halinin işin verimine olan dönüşümlerini inceleyen; çalışanın, işin ve çevrenin güvenliğinin optimum düzeyde tutulmasını sağlayan, işin verimini arttırmayı amaçlayan bir bilim dalıdır.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

İSG’nin Amacı – İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir?

30.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğü giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’da tanımlama şu şekilde yapılmıştır: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Yine başka bir tanımda ise İSG’nin amacı iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini sağlamak ve çalışma ortamını daha güvenli hale getirmek için yapılacak iyileştirme faaliyetleridir. Bu faaliyetlerden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

İSGB Tanımı Nedir Ne Anlama Gelir?

 • Çalışma ortamında iyileştirmeler yaparak çalışma ortamının güvenilirliğini arttırmak,
 • İş yerlerindeki riskleri belirleyerek oluşabilecek acil durumların önüne geçmek,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının azalmasını sağlamak,
 • Çalışanları iş yerinin zararlı etkilerinden korumak,
 • İşletme güvenliğini sağlamak,

İSG Kapsamında Hangi Hizmetler Gerçekleştirilir?

İSG ile ilgili iş yerlerinde gerçekleştirilmesi gereken hizmetler ve bu hizmetlerin kimler tarafından ne şekilde yapılacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir. Bu yönetmelikte,

İşveren sorumlulukları:

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle görevli personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
 • Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,
 • İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
 • Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,
 • İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,
 • Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle,
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür.

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ayrıca bir adet diğer sağlık personeli görevlendirir.

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri Nelerdir?

 

Çalışan sorumlulukları:

 • Sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.
 • Çalışanlar ve temsilcileri, iş yerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler.
 • İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.
 • Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları, verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun şekilde kullanır.
 • Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.
 • İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.

İSGB ve OSGB sorumlulukları:

 • İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,
 • İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
 • Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,
 • İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.
Neden OSGB Kullanmalıyım?

Risk Analizi Nedir? Risk Analizi Nasıl Yapılır?

OSGB Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular

İhtar gerektiren bir ihlali yalnızca bir kez işlemiş olan kurumların, o ihlale ilişkin ihtar puanları üç yıl sonunda, beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kurumların ise ihtar puanının verilmesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

2020 yılında Belge Yenileme Ücreti 590 TL, Vize Ücreti 6490 TL, Başvuru ve Adres Değişikliği Ücreti 25960 TL olarak belirlenmiştir.

Yetki belgesi iptal edilen OSGB’lerin kurucu veya ortakları beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz.

OSGB Adres Değişikliği için, İSG-KÂTİP sistemi üzerinden başvuru yapılarak ilgili evraklar yüklenir. Eşzamanlı olarak yetki belgesinin aslı İSGGM’ye gönderilir. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra bankaya işlem ücreti yatırılır. Daha sonra Genel Müdürlükten mevcut yetkili olunan adrese ve taşınılacak adrese yerinde incelemeye gidilir. Yerinde incelemede onay verildikten sonra taşınılır. Yeni adrese ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi yayınlatılır ve bu Gazete İSG-KÂTİP üzerinden yapılan başvuruda ilgili alana yüklenir. Daha sonra yetki belgesi Genel Müdürlükçe tekrar düzenlenerek yetki alınan adrese gönderilir.

OSGB Hizmet bedeli faturaları iş güvenliği uzmanı hizmeti %18’ lik KDV, İş yeri hekimi %8’lik KDV ile hizmet alan iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre fatura edilir.

74.90.90 Rev.2.0 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

1)Yetki belgesi alan osgb ve eğitim kurumları; firma e-bildirgesi ile giriş yaptıktan sonra, ‘ Hizmet Alan İş yeri Kullanıcı ‘ olarak sisteme giriş yapar.

2) Giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden ‘ Hizmet Alan İş yeri Modülü’ altındaki ‘ Sorumlu Müdür İşlemleri ‘ linkine tıklanır ve sağ taraftaki menüden ‘ Yeni içe görevlendirme’ butonuna tıklanır.

3) Yeni içe görevlendirme formunda ilgili alanlar doldurulur. Sorumlu müdür olarak atanacak olan kişinin T.C. kimlik numarası girilir. İşlemlerin doğrulanmasından sonra butona basılarak devam edilir.

4) Sorumlu müdür olarak atanacak kişinin üzerinde herhangi bir sözleşme olmaması gerekmekte birlikte geçerli bir sertifikaya sahip olması istenir.

5) Söz konusu sorumlu müdür ataması tarafınızca yapılmıştır fakat atama yaptığınız kişinin sistemden onay vermesi gerekmektedir. Atama yapılan kişi Tc kimlik numarası ve E devlet şifresi ile isg katip girişini ‘ İSG PROFESYONELLERİ’ kısmından gerçekleştirir. ‘ İSG PROFESYONELLERİ BİREYSEL GİRİŞ ‘ alanından giriş yaparak sözleşmeyi onaylamalıdır.

6) Sorumlu müdür ataması gerçekleşmiştir. Son aşama olarak ‘ Şartlar Sağlanmadı’ alanının düzenlenebilmesi için söz konusu kişinin kendisini sorumlu müdür olarak sisteme girip tam süreli sözleşme tanımlaması ve onaylaması gerekmektedir. Söz konusu işlem tamamlandıktan sonra Sorumlu Müdür şartları sağlanmış olacak ve hizmet vermeye başlayacaktır.

İSG Hakkında Sıklıkla Sorulan Sorular

İlgili üniversitelerin tezsiz ve tezli yüksek lisans bölümlerini tamamlayan öğrenciler direk B sınıfı sınavına hak kazanırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularını birlikte yürüten birimdir.

İş yerlerinde tespit edilen ve eksiklerin tamamlanması için yapılan faaliyetler ve raporlanmasına düzenliyici önleyici faaliyet (döf) denir.

İçe Görevlendirme: OSGB/TSM tarafından istihdam edilen İSG Profesyonelinin anlaştığı süre üzerinden yaptığı sözleşmedir.
Dışa Görevlendirme: OSGB/TSM’nin hizmet verme konusunda anlaştığı iş yeri ile yaptığı sözleşmedir. İçe Görevlendirmesi yapılan İSG Profesyonelini anlaştığı süre üzerinden iş yerine görevlendirmektedir.

OSGB Hizmet bedeli faturaları iş güvenliği uzmanı hizmeti %18’ lik KDV, İşyeri hekimi %8’lik KDV ile hizmet alan işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre fatura edilir.

İşyerlerinin Nace koduna göre belirlenen tehlike sınıfları; az tehlikeli , tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 ‘e ayrılır.

İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

OSGB & İSG Hakkında Soru Cevap ve Müşteri Yorumları

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar