OSGB NEDİR ?

OSGB NEDİR ? En son yasalara göre 1 işçinin dahi çalıştığı her türlü iş yerlerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

OSGB'de Kimler Çalışabilir ?

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli.

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra ayrı ayrı dikkate alınarak kimlerin hangi şiddette ve ne şekilde zarar göreceği tespit edilir.

Risk Değerlendirmesi Nedir ?

Risk Değerlendirmesi, işyeri ortamında çalışanlara neyin ne ölçüde ne seviyede hasar verebileceğine yönelik olarak yapılan detaylı bir çalışmadır ki bu sayede zararı engelleyebilmek için yeterli önlem alıp almadığınızı ölçebilirsiniz. Risk Değerlendirmesi önemli basamaklar: –Tehlikelerin tanımlanması ve tespit edilmesi, –Hangi çalışanların ne ölçüde ve nasıl zarar göreceği tespit edilmesi, – Belirlenen risklerin ve tehlikelerin analizi, – Kontrol, tespit ve önlemlerin karar verilmesi ve uygulanması, – Risk Değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır ?

İş kazaları, meydana geldiği günden sonraki 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.İş kazası bildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do” adresinden yapılabilir.

Kimler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorundadır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına (YBK) başvuru yaparak mesleki yeterlilik belgesi sahibi olabilir.

Periyodik Sağlık Muayenelerinin Tekrarlanma Süresi Nedir ?

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,

tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,

çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,

özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayeneleri tekrarlanmalıdır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Ara Dinlenme Süresi Nedir ?

Ara dinlenmesi; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle, işçilerin o gün yapacakları toplam çalışma süresine orantılı olarak ve en az Kanunda öngörülen süreler kadar, kural olarak aralıksız olarak verilen ancak sözleşmelerle aralıklı olarak da belirlenebilen ve de günlük çalışma süresinden sayılmayan dinlenmedir.

  • 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
  • 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  • 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir.

Çalışma İzni Olan Yabancı Uyruklu İşçiyi İşyerim de Çalıştırabilir miyim ?

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığımıza çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde eski çalışma izni iptal edilir.

İşyerimde Sadece Yabancı İşçi Çalıştırabilir miyim ?

Hayır. 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine dayanılarak Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur.

İş Sağlığı Güvenliği Açısından Olması Gereken Zorunlu Evraklar Nelerdir ?

Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları

· Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri

· Risk değerlendirme raporu

· Acil durum planı

· Tahliye planı

· Sağlık güvenlik planı

· İSG talimatları

· Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri,

· Personel özlük dosyaları,

· Makinaların, tesisatların muayeneleri ve uygunluk raporları

· Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları

Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin https://kaleosgb.com.tr/iletisim/